Arkiv 2010
_________________________________________________________________________
FISKEKORTSALGET  2010
Fiskekortsalget i Isteren har de siste seks årene hatt en sterk økning. Vi spådde en utflating, det har også skjedd. I 2009 ble det solgt 1050 fiskekort. (181590 kr inkl. mva.) I 2010 er det solgt 1138 kort til en verdi av 173235 kr inkl. mva. Forklaringen på økt antall kort, men en mindre omsetning i kroner og øre skyldes økning av døgnkortsalget i disfavør av spesielt ukekort. Sjelden har vi fått melding om så mange store ørretter som i 2010. Det startet med en ørret tatt på isfiske utenfor Elvålsvollen. 
Oppsynet har kontakt med mange fiskere. Alle blir neppe kontrollert, men kontrollene viser lovlydige fiskere som etterlever reglene. En god forvaltning er et felles ansvar. Dessverre får vi fortsatt melding om forsøpling og uvettig / ulovlig vedhogst. Isteren er en perle som vi alle må verne om. Også i vinterhalvåret vil oppsynet foreta stikk-kontroller.
 
Foto: Kåre Olav Elgaaen       Tekst: Thore Joten
_________________________________________________
FEMUND FISKELAG - sikmottak


Styret for Femund Fiskelag arbeider nå med en løsning for fremtidig drift.
Leder for Isteren Fiskelag er kjent med flg.:

Tegning av ny og frisk andelskapital.
Forsøk på å danne et nytt selskap.
Det kan kanskje virke dramatisk å bruke ordet
katastrofe, men for alle sjøene i området vil det være vanskelig å drive en god og fornuftig kultivering uten et organisert mottak av sik.

For bare noen tiår siden var siken som matressurs et være eller ikke være for svært mange. Slik er det ikke lenger. Det at siken tar overhånd er et problem som ikke er spesielt for Isteren.
Foto: Henning Ingebrigtsen
Tekst: Thore Joten

 Ny storfisk tatt i IsterenTorsdag 5. august 2010 tok
Helge Bogsveen (bildet) storørret i Isteren.
Fisken er kontrollveid til 8.48 kg.

Det ser ut til at denne sommeren
blir en "rekordsommer" for store ørretter i Isteren.
(Ihvertfall fangster som er gjort kjent for styret.)


Vi gratulerer fiskeren med fangsten.

Foto: Kåre Olav Elgaaen
Tekst: Thore Joten


Storfiskene er der
Sist i uke 29 / 10 tok Sindre Mikalsen denne flotte ørretten
ved Gløtberget.
Vekta viste 5,30 kg. Vi gratulerer den lykkelige fiskeren med fangsten.      Vi gratulerer også Ivar Mikalsen med nok 
      en flott fisk. Her stoppet vekta på 7,28 kg.
      Denne ble tatt ved Elveberget.
      (Se også "Lykkelig fisker" under.)

       Foto: Kåre Olav Elgaaen
       Tekst: Thore Joten


 Lykkelig fisker
Kåre Olav Elgaaen på Gløtberget melder om noe "treg ørret" - den venter kanskje på varmere vær?
Men noen lykkes. Fra Kåre Olav har Isteren Fiskelag fått bildet du ser til venstre.
Ivar Mikalsen tok 17. juli en ørret på 4,84 kg ved Bornholmen.
Isteren Fiskelag mottar med takk meldinger om
alle fangster.

Foto: Kåre Olav Elgaaen

Tekst: Thore Joten
  Med sommeren kommer også kjeltringene.
Nok en gang har "ubudne gjester" vært på besøk. Også denne gangen er bommen ned til nøstrene ved Ormuttua brutt opp. Nøstrene er brutt opp, drivstoff og båtmotorer er forsvunnet.
Frykten er der hele tiden, maktesløsheten øker. Vi skal være forsiktig med å stigmatisere noen, men mistanken går i en bestemt retning. (Skrevet mai 2010.)
Tekst: Thore Joten


 ÅRSMØTE  ISTEREN  FISKELAG   29.4.2010      Hva er nytt?

Isteren Fiskelag har avholdt sitt årsmøte.
I tråd med dommen i Eidsivating Jordskifteoverrett har det skjedd et navnebytte fra Isteren Fiskesameie BA til Isteren Fiskelag.

Det er vedtatt to endringer i fiskereglene:
1: Dorgefredningen etter ørret fra isløsning til 1. juni er opphevet.

2: Baglimit - 2 ørretter pr fisker pr. døgn.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid mellom alle brukere av sjøen.
Det å verne om storørretstammen er et felles ansvar.
Tillit vil være et nøkkelord.


Selv om vi har ansatt oppsyn, så er vi avhengige av at alle melder fra om uregelmessigheter.
Tekst og foto: Thore Joten


Ny fiskebu på Elvålsvollen
Henning Ingebrigtsen har sammen med gode hjelpere benyttet senvinteren / våren til å få på plass sin nye fiskebu nord på Elvålsvollen.
I tilknytning til fiskerett ligger det også en rett til fiskebu som også Henning har benyttet seg av.

Flere fiskerettshavere ligger i "startgropa" med nybygg eller restaureringer.Tekst og foto: Thore Joten


Gjengroing av Isteren

Temaet gjengroing i de mest grunne områdene av Isteren (og tilløpsområdene) er en bekymring som ofte kommer på banen. Det er også drøftet med biologer. Temaet ble også berørt da undertegnede tok grunnfag (som det het da) i Generell biologi / Økologi. For å repetere noe fagstoff rundt temaet, fant jeg fram et kompendium fra Universitetet i Trondheim. (Akvatiske økosystemer - Bjørn Sivertsen 1976.)

Det er en kjennsgjerning at vanntemperaturene generelt har steget de siste årene, også i Isteren.

Det er foretatt målinger, også av vannkvaliteten og evt forurensningskilder.

Vi skulle så gjerne ha gjort noe, men hva kan vi gjøre ? Personlig stiller jeg meg kritisk til tekniske inngrep i et så stort areal som vi her snakker om. Vinteren i år har vært svært kald, mange vitser har gått rundt den globale klimaendringen. Det er lov å stille spørsmål. Det er sunt å være kritisk, men klima er ikke været målt over et kortere tidsrom. Globalt er også mer enn Isteren, Norge eller Europa. Vi vet jo også at forsuringsproblemet har mye av sin "opprinnelse" langt fra våre områder.

Vanntemperaturen er en viktig faktor for plantevekst. Minimale økninger gir større utslag enn vi tror. Isteren er en næringsrik sjø (såkalt Eutrof). Vanlige kjennetegn: Vanligvis grunne, store mengder plantenæringsstoffer, uklart vann (lyset trenger ikke langt ned) og i tillegg er det en del kjemiske faktorer som kjennetegner disse. (Frigjøring av gasser.) Alle som driver med jordbruk kjenner til fosfor og nitrogen og betydningen av bruken.

Personlig synes jeg sjøenes historie er interessant. Vi tror at tjern og sjøer er noe vi har fått "til evig tid". Dessverre er det ikke sånn. Vi kjenner til "bunnløse myrer", tjern hvor mose etter mange år har lagt seg over som et farlig tak.

I Norge ble de fleste innsjøene dannet da istiden tok slutt. ( Ca. 10 000 år siden.)

Noen har isen gravd ut, andre er demmet opp av morener og løsmasser. I faglitteraturen blir det sagt at innsjøenes framtid vil variere mye. Vår egen aktivitet vil være en faktor (eutrofieringshjelp).

Historien kan vise til små, grunne vann i næringsrike områder som har gjennomgått hele prosessen fra brevann til myr på under tusen år, mens andre er næringsfattige og uendrede etter millioner av år. (I andre deler av verden.)

"Gjennomsnittlig leveralder" for verdens innsjøer er anslått til noen titusener år.

Mitt forsøk som hobbybiolog over beroliger neppe noen bekymrede Isterenvenner, men gir kanskje en liten pekepinn på at vi som brukere er en liten brikke i et meget stort samspill. MEN: Vi kan være en viktig brikke -vi kan også i vår selvsentriske hverdag være en farlig brikke.

Tekst og foto: Thore Joten

ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb