Arkiv 2012
_________________________________________________________________________

 

Nye fiskeforskrifter og fiskekort.

Fylkesrådet vedtok enstemmig de nye fiskeforskriftene 3.12.2012. med virkning fra 01.01.2013.
Disse vil gjelde for alle vassdrag i Engerdal kommune og i nabokommunene som tilhører Hedmark.
Disse må vi forholde oss til om vi er enige eller uenige.
Endringen for bl.a. Isteren vil være at alt aktivt fiske etter ørret nå blir forbudt i tidsrommet fra og med 1. september til og med 15. november. De nye reglene vil bli innarbeidet i våre fiskeregler og nye fiskekort er på plass.
Thore Joten - styreleder
 -   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    

Sik til Femundfisk    september 2012
To garnlag leverte sik fra Isteren til Femundfisk sitt mottak i Elgå i juli.
Nå i starten av september har et av lagene startet opp igjen fisket.
Til tross for en del vind og mye "mose" som flyter i sjøen, så har fangstene vært gode. Det er tatt mye og stor sik.


Det er mye arbeid når fisket stort sett foregår med bunngarn som må opp av sjøen hver dag.
Bildet viser Ove Henning Eggen og Oskar Langsjøen i arbeid.Totalt ble det i 2012 levert ca 850 kg sik fra Isteren til mottaket i Elgå.Tekst og foto: Thore Joten


Skjellprøver og fangstrapporter
Leder minner om oppfordringen til skjellprøver av ørret.
Lever posene til leder eller oppsyn. Disse skal videresendes NINA.
Vi takker samtidig dere som har levert både skjellprøver / fiskeprøver og fangstrapporter. Alle innleverte prøver er nå levert NINA v/ O.T. Sandlund. 

-    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -     -     -     -     -     -    -    -    -  -

Trenger du et sted å bo ved ditt besøk? Eller leie av båt / kano?
Se notis om bu m. fiskerett lenger nede på hovedsiden vår. I menyfeltet til venstre på siden finner du også mange tips.
-       -      -       -    -       -      -      -       -       -       -       -       -       -       -      -     -
Storauren i Femund og Isteren
Rapporten fra Nina er nå klar. Denne finner du på Nina sin hjemmeside: www.nina.no
Hele rapporten kan du laste ned der.
Det er mange interessante konklusjoner. Det er viktig at vi som har forvaltningsansvaret tar grep, men at også våre fiskere respekterer reglene som til enhver tid gjelder.
Kontaktperson i Nina for rapporten er Odd Terje Sandlund.
Konklusjonene i rapporten er:
Storauren i Isteren har en bedre vekst og generelt høyere kondisjonsfaktor enn 
auren i Femund noe som henger sammen med at Isteren er en grunnere og mer    produktiv innsjø. Den er både varmere og har et bedre næringstilbud til auren enn i Femund.
Siksilda er en gunstig byttefisk for storauren. Den blir sjelden større enn at den er et aktuelt bytte for auren hele livet.
Skjellanalysene av storaure fra 1977 til 2006 viser at fiskens vekst har sunket langsomt gjennom denne perioden. Dette kan ha sammenheng med at bestanden av siksild tilsynelatende har gått tilbake. Det kan også skyldes at garnfisket etter aure fører til at de raskest voksende fiskene fanges ut tidlig. Over tid vil dette føre til at fisk med god vekstevne tas ut av bestanden.
Fisket etter storaure i Isteren har gått mer over fra garn til trolling- og annet krokfiske de senere årene. Dette er mindre selektivt enn garnfisket, noe som er positivt.
Det sterkt økende trollingfisket i Isteren har trolig påført aurebestanden større dødelighet, og det bør derfor reguleres nøye.
Et hardere fiske på abbor, lake og gjedde vil bidra til å redusere den konkurransen auren møter om den aller viktigste byttefisken, siksilda.

Foto: Kåre Olav Elgaaen    Tekst: Thore Joten
-      -        -       -       -       -      -       -       -       -       -        -       -      -       -      -      -    -


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FANGST RAPPORTERING  Isteren
Som et ledd i forvaltningen av Isteren, ønsker vi en best mulig fangsrapportering.
Under finner du en link til skjema som du kan skrive ut. Skjemaet vil også bli tilgjengelig hos våre kortselgere. Vi er veldig takknemlige om du tar bryet.
Kontaktadresser finner du i menyfeltet til venstre. Vi håper også at våre kortselgere og oppsynet kan ta bryet med å ta imot evt skjemaer.
Fangstrapport - klikk her (PDF).


Nytt fra årsmøtet for Isteren19.4.2012
Fiskekortpriser: Endring.
Døgnkort 100 kr. Ukekort 400 kr.  Ellers ingen endringer.

Odd Terje Sandlund fra Nina hadde en interessant orientering rundt kartleggingsarbeidet "Storørreten i Femund og Isteren". Vi oppfordrer til innsending av skjell samt hode og innmat der nedfrysing av dette er mulig. Ta gjerne kontakt med styret og / eller Kåre Olav på Gløtberget. Engerdal fjellstyre deltar også i dette samarbeidsprosjektet og vil også kunne veilede fiskere som vil være med på undersøkelsene. Opplysninger rundt "Rapport" kommer når den ferdigstilles.
Odd Terje Sandlund oppfordret (i likhet med tidligere innspill fra Morten Aas i Engerdal Fjellstyre) om at det er god fiskepleie å la de største gjeddene gå og heller satse på fangst av mindre og mellomstore gjedder. De største gjeddene spiser gjerne sine artsfrender. (Det er vi som går på to som etterstreber rødt fiskekjøtt.)

Årsmøtets flertall støttet Fylkesmannens høringsutkast med ett unntak.
Ved et evt forbud mot garnfiske i rennende vann, mener årsmøtet for Isteren at garnfiske etter gytende gjedde på de grunnere områdene i Sømåa må bli unntatt et forbud.
Et forslag om å beholde den gamle fredningstida etter ørret (15.9. - 31.10) falt med 8 mot 12 stemmer.
Årsmøtet ba leder ta kontakt med Engerdal fjellstyre og SNO om et møte for å diskutere oppsynet rundt Isteren. (Forsøpling, vedhogst m.m.)

Medlemmene av Isteren Fiskelag vil innen fristen en måned etter årsmøtet motta en fyldig årsmøterapport.

Gjesteboka er lite brukt. Den har også vært misbrukt og redaktøren har måttet slette uheldige diskusjoner som ikke har noe i ei gjestebok å gjøre.
Vi vil vurdere om gjesteboka tas ut.
-   -    -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Fiskelykke på isen
Vi har sett og hørt om flere fine fiskefangster på Isteren fra tiden rundt påske.
I påsken ble det tatt bl.a. en ørret på 2,5 kg og en ørret på 3 kg opp av pilkehull på Isteren..
Fra Kåre Olav  på Gløtberget har vi fått nedenstående bilde.
Bildet viser en veldig flott ørret på 4,35 kg tatt av Morten Nilsen ved Sundholmen.
Denne ble tatt 23.3.
Kåre Olav forteller ellers om mange fine fangster bl.a. en annen ørret på 1 kg.
Fisket i påska var bra utenfor Gløtberget, fine fangster av stor og fin harr, sik, ørret og abbor. Noen laker er også blitt tatt.
Isteren steg med 28 cm fra 20.03. til 10.4. Etter denne datoen stanset veksten.
Etter gamle merker (isen på Sømåa), så skal isen på grunna nord i Isteren begynne å bære preg av at våren er på gang. Ove Henning Eggen,oppsynsmann for Isteren, forteller om aktivitet inne i Bjønnfjorden rundt 10.4. med tydelige tegn på fangst. (Bl.a. igjenlagt gjedde og lake til glede for måke og kråke.)
Oppsynsmannen traff ikke fiskerne og kan derfor ikke fortelle om øvrig fangst. Tekst: Thore Joten    Foto: Morten Nilsen
-   -   -    -    -     -    -    -    -    -     -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -    -    -

Fiskerett med bu til leie - Isteren

      

Fiskerett med bu leies ut på åremål.  Elvålsvollen ved Isteren.
Gasskomfyr. gasskjøleskap og solcellepanel.  Henvendelse: 91302709
-    -   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -   -   -    -    -    -   -    -    -   -    -    -    -    -    -    -

HØRING på ny fiskeforskrift for nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget med grensevassdrag.
Følg linken under - høringsinnspill må være Fylkesmannen i hende innen 27.4.2012
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5654&amid=3571774

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
     Verner storørreten
1. mars trer den nye fiskeforskriften for Storsjøens nedbørsfelt i kraft.
(Se Østlendingen fredag 24.2.2012.) Undertegnede er ingen fiskeribiolog, men har på vegne av et flertallsvedtak fra andelseierne i Isteren kommet med utspill vedr. Isterens gyteelver. Dette utspillet fra Isteren til Engerdal Fjellstyre er på noen områder sammenfallende med det som nå er tilrådd for Storsjøens nedbørsfelt for vern av storørreten.
 Utøvelsen av jakt og fiske har like mange meninger som utøvere, vi tar til etterretning og respekterer selvsagt at Fjellstyrets flertall er av en annen mening enn det innspillet de fikk fra Isteren. Vi registrerer også at fagfolk i ulike miljøer har ulike oppfatninger av hvilke tiltak som er best for vern av storørreten.

Foto: Kåre Olav Elgaaen      Tekst: Thore Joten
-    -    -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Fiskekort 2012
Vi ønsker både deg og året 2012 velkomne til Isteren.
Alle våre fiskekortselgere står til tjeneste med fiskekort, likeså er www.inatur.no sin side oppdatert for 2012.
Alle våre korttyper skal nå kunne kjøpes via inatur.
-  -   -    -    -    -    -   -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -    -   -    -

Bilder fra Gløtberget 3. desember 2011
Foto: Kåre Olav Elgaaen
________________________________________________
Rød sik i Isteren

Bjarne Gløtberget fikk for en tid tilbake en sik i Isteren som han stusset litt over. Etter at vi la dette ut på vår nettside, så er siken også beskrevet på Engerdal Fjellstyres nettside og også i Østlendingen. Siken var rød i "kjøttet" som en ørret. Bjarne kontaktet fagfolk om dette (Ole Nashoug.) Dette er ikke vanlig forekommende, men det er heller ikke helt uvanlig. Det er godt kjent at det er føden som gjør både laks og ørret røde. Denne siken i Isteren har nok beitet marflo. Dette er et krepsdyr som gjør fiskene røde i  kjøttet.
Morten Aas i Engerdal Fjellstyre skriver på Fjellstyrets hjemmeside at det i dette tilfellet kan dreie seg om en "feil". Normalt skal siken bryte ned fargestoffet som er i krepsdyr.
Om noen skulle lure - fisken smakte slik den skal gjøre.
Om noen skulle trenge et fasitsvar, så er nærmere undersøkelser sikkert mulig. En prøve av fisken ligger nedfrosset.
Rogn fra siken.

Tekst og foto: Thore Joten
___________________________________________________________________

Fiskeregler på statsalmenningen
Fiskereglene for statsalmenningen i Engerdal har ingen direkte innvirkning for Isteren, men reglene kan være av interesse.
Fjellstyret reviderte reglene for statsalmenningen i sitt møte 23.8.2011.
Disse kan du lese her: http://www.engerdal-fjellstyre.no/
___________________________________________
10 knop i Sømåa
Fjellstyret har på vegne av Engerdal kommune
(motorferdselsmyndighet) satt opp et oppslag ved Sømånøstra.
Det er en påminning om å vise hensyn til alle ved ferdsel på Sømåa og å respektere fartsgrensen på 10 knop -  18,52 km/t.  
Det er mye kanotrafikk ned Sømåa, andemor er nå ute med sine små, og det er mange mennesker og andre dyr ellers å ta hensyn til.
Det er kommet inn klage om høye hastigheter og mangel på hensyn til andre på vannet.
Jeg håper alle respekterer dette slik at vi slipper tiltak ingen er tjent med.
På 1990 tallet ble det et knapt flertall i kommunestyret for 10 knop ned Sømåa. Alternativet var 5 knop. Jeg håper at et lite mindretall nå ikke ødelegger for alle.
Demp farten og vis respekt og hensyn. Det kan være skremmende å sitte i en kano når en båt kommer i stor fart, og / eller lager høye og uforutsigbare bølger.
Tenk også på fuglelivet og dyrelivet. Vi har alle tid til noen minutter ekstra.  
Tekst og foto: Thore Joten
_________________________________________________________________
GARNTYVERIER i Isteren
For de fleste av oss er Isteren et idyllisk og fredelig sted. Allikevel kan det være vanskelig å beskytte seg mot uønskede gjester.
Lørdag 4. juni forsvant to forskriftsmessig merkede garnlenker a 50 m - lagt ved Digerneset, i nærheten av "potetkjelleren". Det var to personer som fisket uavhengig av hverandre som mistet garnene, deriblant oppsyn Ove H. Eggen.
Vi ønsker våre gjester velkomne, men hvis målet  er av mer egoistisk karakter så bør man kanskje velge andre reisemål.

Bilde: Eirin Munkeby Joten   Tekst: Thore Joten
________________________________________________________________
Lykkelige Isternfiskere

Det har vært mange fiskere ute og prøvd lykken på Isteren etter at isen gikk.
Fra vårt oppsyn og fra Kåre Olav Elgaaen har vi fått høre at noen har vært heldige. Den største vi har fått melding om er ørretten du ser på bildet her. Eivind Engebretsen fra Gressvik tok en ørret på
4,04 kg ved Gløtberget 13.5.
Samme fisker fikk også ei gjedde på 8 kg og en ørret på 2 kg torsdag 12.5.
Førnøyd var også Grethe Norman fra Gressvik med sin ørret på 0,85 kg  tatt 13.5.Foto: Kåre Olav Elgaaen

Tekst: Thore Joten


___________________________________________________________________
Isteren ble helt isfri helga 7.5. - 8.5.2011
Stille vær førte til at isen ble liggende noe lengre enn hva det lenge så ut til.
____________________________________________________________________

Langfredag 22.4.2011 Gløtberget

Bildet t.h. har vi fått fra Kåre Olav Elgaaen og viser åpningen ved Gløta 22.4.
Ved Gløtberget har vannstanden økt med 50 cm fra 8.4. til 22.4.
Isen tiner raskt fra undersiden nå og det er all grunn til å be alle om å utvise høy grad av forsiktighet.
Foto til høyre: Kåre Olav ElgaaenGrunna nord i Isteren Langfredag.    Foto: Thore Joten
________________________________________________________________

Skjærtorsdag 21. april 2011.


Sjøsatt og prøvd båt utover elva 21.4.11.
Har det skjedd tidligere noen gang?
Nå er manns minne ganske kort, men det er nok lenge siden sist.
Greit å kjøre ut til Gjetskinnodden.

Tekst og foto: Thore Joten-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRSMØTE  ISTEREN  FISKELAG  2011
Nytt fra årsmøtet som kan være av interesse for våre besøkende i Isteren.

Ingen endringer fiskeregler.

Fiskekortprisene holdes uendret.

Nytt: Det vil bli mulig å få kjøpe garnkort for 1 uke.
2-garnskort: 200 kr.
5-garnskort: 400 kr.
(Årskort for garn: 400kr/600kr som før.)


Ellers vedtok årsmøtet med spesielle vilkår gitt i vedtaket å støtte en re-etablering av Femund Fiskelag.
                                              Tekst og foto: Thore Joten

 _________________________________________________________________
Gammel fiskebu på Elvålsvollen gjenoppstårBua lengst sør på den gamle vollen - Elvålsvollen - ble revet i fjor. Bua ble satt opp i 1938 og årene hadde satt sine spor.

Bua har blitt kalt Haugbua, og navnet knytter seg til gården Haugen.

Med god hjelp av dyktige håndverkere, er den gamle bua i ferd med å "gjenoppstå".
Omtrent alt av den gamle tømmerdelen kunne brukes på nytt, men den gamle reisverksdelen var det ikke noe håp for.Som bildet viser, har også området rundt Isteren fått en forsmak av vår. (05.04.2011.)Tekst og foto: Thore Joten


 
 Vinteroppsyn
Isterens fiskeoppsyn vil også denne vinteren foreta stikkprøver utover vinteren og våren. Ta gjerne kontakt med oppsynet for råd og tips. Vårt oppsyn sommer og vinter er Ove Henning Eggen - 91167257. 

ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb